Tietosuojaseloste Turun Teräskaluste Oy:n urasivustolla kerättävien henkilötietojen käytöstä

Laatimispäivämäärä 27.2.2019

1) Re­kis­te­rin­pi­tä­jä

SHT Tieto Oy
Puutarhakatu 45 A
20100 Turku

2) Yh­teys­hen­ki­lö re­kis­te­riä kos­ke­vis­sa asiois­sa

Jenni Räikkönen
SHT Tieto Oy

Puutarhakatu 45 A
20100 Turku
Puh. 010 230 6523 
jenni.raikkonen@henkilostotalo.fi

3) Re­kis­te­rin ni­mi

Turun Teräskaluste Oy:n urasivuston käyttäjärekisteri

4) Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn tar­koi­tus ja oi­keus­pe­rus­te

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kerätä sivustokävijöiden yleisiä tilastollisia tietoja palvelun kehittämistä, asiakassuhteiden hoitamista, väärinkäytösten ennaltaehkäisyä sekä lisätietojen tarjoamista varten.

5) Re­kis­te­rin tie­to­si­säl­tö

Rekisterissä käsiteltäviä tietoja ovat sellaisten käyttäjien nimet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet, jotka ovat täyttäneet sivustolla olevan yhteydenottolomakkeen. Rekisteriin kerättäviä teknisiä tie­to­ja ovat esi­mer­kik­si si­vus­ton kä­vi­jä­mää­rät, suo­si­tuim­mat si­vut, kel­lo­nai­ka, mil­tä si­vul­ta kä­vi­jä on siir­ty­nyt pal­ve­luun, käy­te­tyim­mät ha­ku­sa­nat ja se­lai­met se­kä pal­ve­lun käyt­tä­jän maa.

6) Sään­nön­mu­kai­set tie­to­läh­teet

Henkilötietoja kertyy rekisterinpitäjän sivuston käytön kautta saaduilla tiedoilla ja kolmansien osapuolien kautta.

Eväs­teet

Sivustolla käytetään evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkosivu tallentaa käyttäjän tietokoneeseen sivuilla vierailun yhteydessä. Kaikkien sivustolla käytettävien evästeiden tarkoitus on parantaa käytettävyyttä. Tarkoituksena ei ole kerätä arkaluontoista informaatiota käyttäjien toiminnan seuraamiseksi tai muutenkaan vaarantaa käyttäjien yksityisyyttä tai tietoturvaa. Osa evästeistä on välttämättömiä sivustojen selaamisen kannalta. Muut evästeet ovat käyttäjän kannalta hyödyllisiä ja helpottavat sivuston käyttöä.

Evästeiden käytön voi estää selaimen asetuksissa, mutta poiston seurauksena sivuston jotkin toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä. Osana tätä tietosuojaselostetta käyttäjä hyväksyy evästeiden käyttämisen.

Kol­man­nen osa­puo­len pal­ve­lut

Käytämme kävijätilastointiin kolmannen osapuolen palvelua; Google Inc:n Google Analytics -palvelua. Kävijätilastointi perustuu palvelimen lokitietoihin sekä Google Analyticsin luomaan raportointiin, jossa käytetään näiden ohjelmien evästeitä ja JavaScript-koodia.

Lisätietoja Google Analytics -palvelusta: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Sivustolla on lisäksi linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy, että sivut eivät ole SHT Tieto Oy:n hallinnassa, eikä SHT Tieto Oy:lla ole mahdollisuuksia vaikuttaa niillä luodun tai julkaistun aineiston sisältöön. Linkitetyillä sivulla saattaa olla myös käyttöä rajoittavia ehtoja, joihin on tutustuttava ennen sivujen käytön aloittamista.SHT Tieto Oy ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta.

7) Tie­to­jen sään­nön­mu­kai­set luo­vu­tuk­set

Käyttäjien henkilötietoja voidaan luovuttaa perusteltuja käyttötarkoituksia varten voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti edellyttäen, että siihen on käyttäjän suostumus. Sivuston välityksellä annettuja tietoja voidaan luovuttaa seuraaviin ryhmiin kuuluville tahoille: sivustomme ja palveluidemme toteuttamiseen osallistuville palveluntarjoajille, kuten yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei käyttäjä ole sitä kieltänyt, sekä viranomaisille lain vaatimissa tapauksissa.

8) Tie­to­jen siir­to EU:n tai ETA:n ul­ko­puo­lel­le

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9) Re­kis­te­rin suo­jauk­sen pe­riaat­teet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Ra­jaam­me hen­ki­lö­tie­to­jen käyt­töoi­keu­den SHT Tieto Oy:n työn­te­ki­jöi­hin, so­pi­mus­kump­pa­nei­him­me ja mui­hin edus­ta­jiim­me, jot­ka tar­vit­se­vat näi­tä tie­to­ja kä­si­tel­läk­seen nii­tä puo­les­tam­me. Näi­tä hen­ki­löi­tä si­too sa­las­sa­pi­to­vel­vol­li­suus.

10) Tar­kas­tu­soi­keus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriimme tallennetut omat tietonsa. Tarkastuspyynnön voi lähettää osoitteeseen tyonhaku@henkilostotalo.fi.

11) Oi­keus vaa­tia tie­don kor­jaa­mis­ta

Käyttäjällä on oikeus vaatia rekisteriin tallennetun virheellisen tiedon oikaisua tai kaikkien käyttäjää koskevien tietojen poistoa (oikeus tulla unohdetuksi). Käyttäjän pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Tietojen oikaisu- tai poistopyynnön voi lähettää osoitteeseen tyonhaku@henkilostotalo.fi.

12) Muut hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyyn liit­ty­vät oi­keu­det

Käyt­tä­jäl­lä on oi­keus kiel­tää re­kis­te­rin­pi­tä­jää kä­sit­te­le­mäs­tä hän­tä it­seään kos­ke­via tie­to­ja suo­ra­mai­non­taa, etä­myyn­tiä ja muu­ta suo­ra­mark­ki­noin­tia se­kä mark­ki­na- ja mie­li­pi­de­tut­ki­mus­ta var­ten. Pyyn­nön suo­ra­mark­ki­noin­nin kiel­toon voit lä­het­tää osoit­tee­seen jenni.raikkonen@henkilostotalo.fi.

13) Muu­tok­set tie­to­suo­ja­se­los­tee­seen

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Tietosuojaselosteen sisältö kannattaa tarkistaa säännöllisesti.